Printversie
 

Cursus 'Ongedacht perspectief'. Vijf bezinningsdagen over verdiepend pastoraat  
Praktische informatie cursus / bezinningsdagen 'Ongedacht perspectief'  
Luisterend bidden (3 avonden)  
"Kom tot "Leven" een serie van drie verdiepingsweekenden in Barneveld  
"Dynamiek op tafel"© ConPas 2 daagse training werken met poppetjes en ander beeldmateriaal voor professionals.  
Staan op eigen grond alleen voor vrouwen  
  
Boek 'Ongedacht perspectief'  
 

Algemene betalingsvoorwaarden voor trainingen en cursussen van “ConPas Praktijk voor supervisie, individuele en gezinstherapie Leusden” en "ConPas Praktijk de Weerd".

 

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en / of trainingen van ConPas Praktijk voor supervisie, individuele en gezinstherapie Leusden , en/of ConPas Praktijk de Weerd tenzij  afwijking hiervan schriftelijk is overeengekomen.

2.     Onder cursus of training wordt verstaan een standaard aangeboden  training, verdiepingsweekend of cursus van ConPas Praktijk voor supervisie, individuele en gezinstherapie Leusden, en/of ConPas Praktijk de Weerd alsook een individueel- of maatwerk traject, workshop of studiedag. 

3.     Aanmelding voor een cursus vindt uitsluitend plaats door middel van een email of aanmeldingsformulier. Aanmelding vindt plaats voor de gehele cursus, tenzij afwijking hiervan schriftelijk is overeengekomen. Inschrijving vindt plaats in de volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren. Door de aanmelding verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde cursusgeld. 

4.     De inschrijving is definitief nadat de inschrijving schriftelijk is bevestigd door een email van ConPas Praktijk voor supervisie, individuele en gezinstherapie Leusden; en/of ConPas Praktijk de Weerd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving. Bij over- of onderaanmelding wordt de cursist geïnformeerd. ConPas Praktijk voor supervisie, individuele en gezinstherapie Leusden en/of ConPas Praktijk de Weerd zijn gerechtigd om een inschrijving te annuleren met opgaaf van reden(-en). 

5.     Op grond van de door de cursist ingevulde gegevens eventueel aangevuld met een voor sommige trainingen en verdiepingsweekenden vereist intakeformulier wordt bepaald of de cursist op de door de cursist gewenste cursus kan worden ingeschreven. In sommige gevallen kan navraag gedaan worden bij een door de potentiële cursist aangegeven referent.   


6.      Een aangemelde en ingeschreven cursist, verplicht zich, nadat hij eenmaal van ConPas per email de bevestiging van deelname heeft ontvangen, het cursusgeld te voldoen tenzij afwijking hiervan schriftelijk is overeengekomen. Bij annulering zijn de volgende kosten verschuldigd: * 15% van het totale cursusgeld bij annulering eerder dan één maand voor de start van de cursus, training of verdiepingsweekend, *50% van het totale cursusgeld bij annulering tussen één maand en twee weken voor de start van de cursus, * 75% van het totale cursusgeld bij annulering binnen twee weken voor de start van de cursus, training of verdiepingsweekend én € 25,-- administratiekosten; * 100% van het totale cursusgeld bij annulering na start van de cursus. * De annuleringskosten en administratiekosten zijn gedeeltelijk verschuldigd wanneer de cursist, in overleg met ConPas, de vrijgekomen plaats door een nieuwe cursist laat innemen. Een annulering dient schriftelijk of per email te geschieden. 

 

 7.     Na inschrijving ontvangt de cursist een factuur om het cursusgeld te voldoen. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij op het aanmeldingsformulier een andere betalingsmogelijkheid is geboden. De betaling  dient voor start van de cursus te geschieden, zonder verrekening, korting of andere vorm van compensatie. 

8.     De cursist is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het cursusbedrag  voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de cursist met de betaling in verzuim is. 

9.     ConPas Praktijk voor supervisie, individuele en gezinstherapie Leusden is  en/of ConPas praktijk de Weerd zijn rechthebbende op de auteursrechten op het aan de cursist te beschikking gestelde cursusmateriaal. Zonder voorafgaande toestemming van de Mevrouw J. de Weerd van Leeuwen, eigenaar van ConPas Praktijk voor supervisie, individuele en gezinstherapie Leusden, en/of Ir. J. de Weerd eigenaar van ConPas Praktijk de Weerd mag de cursist niets van dit materiaal vermenigvuldigen en /of openbaar maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook.
 

10.   ConPas Praktijk voor supervisie, individuele en gezinstherapie Leusden, en ConPas Praktijk de Weerd erkennen geen aansprakelijkheid voor zaakschade in verband met eventuele  onjuistheden, behoudens voor zover deze zou worden gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van ConPas Praktijk voor supervisie, individuele en gezinstherapie Leusden. 

11.   Op alle overeenkomsten met ConPas Praktijk voor supervisie, individuele en gezinstherapie Leusden en/of  ConPas Praktijk de Weerd is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Arnhem is uitsluitend bevoegd, tenzij een geschil tot de absolute competentie van de sector kanton behoort. 

 

  Agenda algemene betalingsvoorwaarden
Op dit moment staat er niets op de agenda